پیشگیری

پیش‌گیری ۴ (بعد از تولد)

در این قسمت نکاتی گفته می شود که هنوز در دست بررسی است و قطعیت علمی پیدا نکرده است ولی رعایت این نکات ضرری به کودک نمی رساند و در…

پیش‌گیری ۳ (بعد از تولد)

پیشگیری از بیش فعالی بعد از تولد ( ۳ ) : در ادامه این موضوع که چه کنیم تا بیش فعالی به سراغ کودک ما نیاید می رسیم به مهمترین…

پیش گیری ۲ (زمان تولد)

پیشگیری از تولد کودک بیش فعال – زمان تولد : اهمیت این دوره کوتاه ( تولد ) بسیار زیاد است ؛ در این چند دقیقه ، بدن تغییرات زیادی را…

پیشگیری ۱ (پیش از تولد)

البته بایستی در نظر داشت که بیشترین عامل این عارضه ، علل ژنتیکی می باشد که فعلا عامل قابل دسترسی نیست ولی عوامل غیر ژنتیکی که می تواند در بزرگنمایی…
فهرست