انواع بیش فعال چیست

انواع بیش فعالی :
براساس غلبه فعالیت زیاد و اختلال توجه ، این عارضه به سه نوع تقسیم می شود :
الف ) نوع بیش فعالی غالب ( ADHD ) :

در این نوع ، نشانه های بیش فعالی وتحرک زیاد بیشتر از کمبود توجه خود را نشان می دهد .
وحد اقل شش ماه این علائم ادامه دارد وحد اقل در دو مکان (مثلا” مدرسه ومنزل ) دیده می شود.
ب‌) نوع اختلال توجه غالب (ADD ) :

اگر اختلال کمبود توجه بیشتر از بیش فعالی وجود داشته باشد ،نقص توجه ا تفاق می افتد که اغلب در دختر بچه ها مشاهده می شود . متأ سفانه این مورد تا سن مدرسه کشف نمی شود .کودک مرتب در رؤیا فرو می رود خیالبافی می کند به راحتی حواسش پرت می شود ولی فعالیت زیاد ندارد وهمین امر با عث مخفی ماندن بیماری می شود . و تنها بعد از شروع مدرسه است که والدین متوجه می شوند که کودک اصلا” نمی تواند تمرکزش را حفظ کند.
ج) نوع ترکیبی:

شایعترین نوع است و د ر این عارضه ، کمبود توجه وتمرکز (ADD ) به همراه بیش فعالی ( ADHD ) وجود دارد.

فهرست