پایداری درمان

آیا این امواج اصلاح شده همیشه ثابت می مانند ؟
کودک آن احساس زمان پاداش را به خاطر می سپارد و به مرور زمان وطی جلسات مختلف بطور ناخود آگاه سعی می کند که این اصلاح رادر مغز تکرار کند تا به شکل یک مهارت درمغز حک شود.
مثالی بزنیم ؛ آیا به خاطرمی آورید که اولین باری که دوچرخه سوارشدید چه اتفاقی افتاد ؟
مسلما” حفظ تعادل بر روی دو چرخ برای مغزشما تعریف نشده بود و تفاوت زیادی با حفظ تعادل بر روی “دو پا” داشت و تجربه بیشتر افراد زمین افتادن و به هم خوردن تعادل بوده است .
ولی این پایان کار نبود و با تمرین وتکرار این تعادل را در خودمان به وجود آوردیم و این مهارت در مغز به یک رفتار پایا تبدیل شده است .ممکن سالها دوچرخه سوار نشویم ولی مهارت دوچرخه سواری را از یاد نمی بریم ؛ نوروفید بک هم به همین ترتیب عمل می کند و ایجاد یک رفتار ثابت نتیجه یک دوره درمان با نوروفید بک است .

فهرست