نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک نوعی آموزش مغز است که بر مبنای شرطی سازی انجام می شود ؛ ودر واقع یک نوع یادگیری مغز می باشد . برای درک این مفهوم ، یک مهارت خاص مثل رانندگی را در نظر بگیرید که مجموعه ای از انواع هماهنگی های عضلانی و بینایی وشنوایی است.
در این مهارت راننده بایستی در حد اقل زمان ، یک فرایند بینایی ( مثل دیدن حرکت ناگهانی یک عابر پیاده ) را پردازش کند وبا یک پاسخ مناسب عضلانی ( مثلا” ترمزکردن ) عکس العمل نشان دهد .
در مدلهای آزمایشی رایانه ای، این فاصله زمانی در افراد فاقد مهارت رانندگی بعد ازپایان کار ورزی حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد کاهش زمان عکس العمل را نشان می دهد .
در نورو فید بک هم مغز بعد از ارائه مدل بینایی به پردازش واصلاح اختلال ساختار خود می پردازد و پاسخ مناسب ،افزایش تمرکز یا کاهش حرکات و تنشها می باشد ؛ که بعد طی دوره این فرایند ، حاصل می گردد.
در واقع در نورو فید بک ما به کودک ، اختلال امواج مغزیش را نشان می دهیم واز اومی خواهیم که در طی یک بازی موجها را اصلاح کند . وکودک می آموزد که چگونه بر این امواج سرکش غلبه کند و نیاز به دارو را برای همیشه قطع کند.

فهرست