میزان پاسخگویی

آیا نورو فید بک در تمام کودکان پاسخ درمانی را ایجاد می کند ؟

این روش اصولا” برای کودکان بالا ی ۶ سال قابل انجام است و آمارها ، پاسخگویی ۷۰ تا ۸۰ درصدی را برای این درمان ذکر می کنند ؛ ولی میزان پاسخگویی در همه یکسان نیست . از آنجایی که این روش، نوعی یادگیری مغزی است و مثل تمام موارد آموختنی دیگر ،عده ای قادر به یاد گیری آن نیستند ؛عواملی مثل هوش پائین ، عدم همکاری و همراه بودن سایر اختلالا ت روانشناختی مثل اوتیسم ( درخود ماند گی) از مهمترین علل عدم پاسخ است .
موارد عدم پاسخ ۲۰ تا ۳۰ درصد است که در تجربه کلینیکی خودمان هم تقریبا ” به همین اعداد رسیده ایم .
البته عدم پاسخ درمانی در چند جلسه اول، خود را نشان می دهد.ولازم نیست تا مدت زیادی منتظر پاسخ درمانی بمانیم .

فهرست