عوارض نوروفیدبک

آیا نوروفیدبک عوارضی دارد؟

درسایر روشهای نورروتراپی ، مغز تحت طیف مغناطیسی (TMS) یا جریان های الکتریکی ( tDCS یا CES ) قرار می گیرد و با تحریک این امواج،درمغز تغییراتی ایجاد می شود، بنا براین عوارضی مثل سرگیجه ، اضطراب و حتی تشنج در این روشها محتمل است ولی در نوروفید بک فقط امواج مغزی تقویت شده ودر مانیتور نمایش داده می شوند ودر صورت اصلاح الگوی امواج، فرد پالس مثبت می گیرد به عبارت دیگر مغز دراین روش بر خلاف سایر روشها در معرض موج یا طیف مغناطیسی خاصی قرار نمی گیرد ؛پس عارضه خاصی هم مشاهده نمی شود .

فهرست