افزایش تمرکز

چگونه به کودک بیش فعال کمک کنیم تا تمرکز بهتری داشته باشد ؟

۱- ورزش:

کودک ADHD (بیش فعال ) همیشه در صدی از اختلال توجه وتمرکز را دارد واصلی ترین عارضه این بیماری کمبود تمرکز ومتعاقب آن نقص در یادگیری این کودکان می باشد.

پژوهشها نشان داده که ورزش به افزایش تمرکز این بچه ها کمک می کند.
فعالیت ورزشی به این علت که یک تغییر در هورمونها ( بخصوص تخلیه کته کول آمینها )و ناقلهای شیمیایی مغزی ( نورو ترانسمیتر ها) ایجاد می کند؛ می تواند به تغییرات اصلاحی سطح سرمی سروتونین که علت اصلی بروز این عارضه است کمک کند ودر نتیجه علایم بیماری را کاهش دهد.

در یک مطالعه که دردانشگاه میشیگان و روی ۲۰کودک ۸ تا ۱۰ ساله مبتلا به ADHD انجام گرفت معلوم شد که انجام ۲۰ دقیقه حرکات ورزشی تمرکز این کودکان را بالاتر می برد .
به کودک بعد ازانجام ورزش یک آزمون ریاضی داده شد و نتیجه آزمون با کودکانی که قبل از انجام آزمون ، در حال استراحت بودند مقایسه شد و نمرات آنها نشان می داد که بعد از فعالیت بدنی تمرکز کودک بالاتر رفته است.
نکته جالب اینکه حتی در کودکان سالم هم نتیجه بعد از ورزش بهتر از زمان استراحت بود .
نتیجه اینکه برای افزایش کار آیی این بیماران می توانیم آنها را به انجام حرکات ورزشی قبل از انجام تکالیف ملزم سازیم البته اگر این فعالیت ورزشی مفرح باشد ( مثلا در قالب یک بازی شاد ) تداوم و کار آیی بیشتر ی خواهد داشت .

فهرست