کودک خلاق

ویژگیهای یک کودک خلاق:
-این کودک سئوالات عجیبی مطرح می کند و اصرار بر گرفتن پاسخ منطقی دارد ؛ یعنی به سادگی گول نمی خورد و با مسائل انحرافی ، سوال اولیه خود را فراموش نمی کند.
– اگر سوالی می کند پاسخ آنرا فراموش نمی کند . بعضی از کودکان فقط سوال می کنند و پاسخ را یا یاد نمی گیرند ولی این کودکان پاسخ را یاد می گیرند .
– نوع صحبت کردن آنها طوری است که یک واقعه را با تمام جزئیات ذکر می کنند؛در واقع دید این کودکان با بقیه تفاوت دارد؛ توصیف یک کودک خلاق از یک واقعه یا منظره دقیقتر از یک کودک عادی است .
– در شنیدن ،دیدن و لمس کردن توجه ودقت بالاتری د ارد.
– شور نشاط زیاد دارد.
– فعالیتهای بدنی زیاد دارند ، عادت به جستجو و وارسی دقیق اشیا دارد.
– اشتیاق به حرف زدن زیاد دارد و علاقه دارد که از یافته هایش سخن بگوید .
– در حرفهایش از قیاس استفاده می کند ، جسور و مبتکر است و برای حل یک مساله راههای زیادی پیدا می کند وبه یک روش بسنده نمی کند .

فهرست