علائم

چهار گروه علائم در این بیماری مشاهده می شود :
الف ) علائم مربوط به تحرک زیاد :
– کودک بیقرار است و دست و پاهای خود را مرتب حرکت می دهد یا بر روی صندلی پیچ و تاب می خورد.
– زمانی که باید در کلاس درس یا مکانی بر روی صندلی بنشیند از جای خود برخاسته و کلاس یا محل را ترک می نماید.
– کودک مدام حرکت می کند ؛ مثل این است که موتوری به او متصل شده باشد و آرام وقرار ندارد.
– در بازی کردن با دیگران یا فعالیتهای تفریحی مشکل دارد.
– غالباً بسیار صحبت می نماید.
– اغلب به دفعات بسیار در یک مکان به اینطرف و آنطرف می دود یا از جایی بالا می رود.
ب) علائم مربو ط به کم بودن توجه :
– در انجام تکالیف و پیگیری وظایف درسی مشکل دارد .
– مفهوم زمان را خوب درک نمیکند در امتحان با سرعت شروع به پاسخگویی می کند ولی بعد از یک یا دو سؤال دست بر می دارد و بعد از پایان زمان ، باور نمی کند که ساعت امتحان تمام شده و قسمت زیادی را ننوشته باقی می گذارد.
– از بازیهایی که نیاز به تمرکزدارد گریزان است .
– اغلب در سازمان دهی کارها و فعالیتها با مشکل مواجه می شود.
– حواسش به آسانی توسط محرکهای خارجی پرت می شود.
– اغلب فعالیتهای روزانه خود را از خاطر می برد.
– به جزئیات توجه نمی کند ، فراموشکار وحواس پرت است .
– وسایلش را زیاد گم می کند .
– وقتی با او صحبت می کنید به نظر می رسد که گوش نمی کند.
– نمی تواند کاری را به پایان برساند.

ج) علائم مربوط به تصمیم گیری آنی و بدون توجه به عواقب آن :
– قبل از پایان سؤال ، پاسخ می دهد . (معمولا” با پاسخ نادرست )
– پر حرف است و میان حرف دیگران می پرد.
– پاسخ سؤالات را با تحقیر و بدون اینکه سؤال تمام شود، می دهد.
– اغلب در اینکه منتظر چیزی بماند، مشکل دارد.
– در کار دیگران مداخله می کند و یا مشکل بوجود می آورد (به عنوان مثال صحبت یا بازی دیگران را بی ادبانه قطع می نماید .)

د) علائم مربوط به تکانشگری :
– تحریک پذیری انفجاری دارد.
– نافرمان وپرخاشگر است.

فهرست