افزایش هوش با نوروفیدبک

حدود دو سال قبل کودک را برای تست وبررسی بیش فعالی به کلینیک ما آوردند؛ مادر بسیار مضطرب وآشفته بود وقتی علت نگرانی را پرسیدم معلوم شد که از کودک تست IQ گرفته شده و نمره هوشبهر بچه ۵۹ است و این ضریب هوشی بسیار کم است وحتی سخت آموزش است وباید در مدرسه استثنایی ادامه تحصیل دهد وحتی از پس کارهای شخصی خودش برنمی آید ، و مادر نگران بود که فرزندش نتواند زندگی عادی داشته باشد و ……
در آزمایشات معلوم شد که کودک اختلال تمرکز دارد و تحت درمان با نورو فید بک قرار گرفت وبعد از پایان کار تغییرات واضح در کارکرد وعملکرد داشت وتست مجدد IQ درخواست شد ونتیجه حیرت انگیز بود رغم ۸۲ گزارش شد ؛ کودک به مدرسه عادی رفت وهنوز هم مشغول تحصیل است ؛ ممتاز نیست اما گلیم خودش را می تواند از آب بیرون بکشد .
در خصوص افزایش هوش عملی متعاقب نورو فید بک مقالات متعدد ی نوشته شده است ، وعموما معتقند که نوروفید بک هوش را زیاد نمی کند ولی کودکی که تمرکز ندارد حدود ۱۰ تا ۱۵ درجه کمتر از کودک با هوش همرده خود نمره می آورد .در واقع کودک دچار اختلال توجه، پول دارد ولی آنرا در جیب دوخته شده گذاشته و نمی تواند از آن استفاده کند؛ ولی افزایش ۴۰ درصد هوش بعد از نورو فید بک گزارش نشده بود .البته نقش این مادر فداکار وکوشا در این موفقیت بسیار چشمگیر بود .

فهرست